THƯ VIỆN PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC ĐÃ CÂN BẰNG:

← Quay trở lại Trang chủ: Click here...

Hãy gõ Ctrl + F để tìm kiếm phương trình phản ứng

3FeS2 + 8O2 = Fe3O4 + 6SO2

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

2KNO3 + C + S = N2CO2K2S

2KNO3 + 3C + S = N2 + 3CO2 + K2S

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

C6H12 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O

4C15H31 + 91O2 = 60CO2 + 62H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2H2 + O2 = 2H2O

2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

H2O + Cl = HClO + HCL

2Cu(NO3)2 = 2CuO + O2 + 4NO2

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2H2 + O2 = 2H2O

Ba + 2HCl = BaCl2 + H2

Ba + 2HCl = BaCl2 + H2

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

2C43H2 + 87O2 = 86CO2 + 2H2O

2C43H2 + 2237O2 = 86CO52 + 2H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2S + F2 = 2SF

S + 3F2 = SF6

2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa + H2

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2H2 + O2 = 2H2O

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

C2H4O2 + 2Na = H2 + 2CH3COONa

C2H4O2 + 2Na = H2 + 2CH3CooNa

2CH3COOH + 2Na = H2 + 2CH3CooNa

2Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2H2 + O2 = 2H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

O2 + 2H2 = 2H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

H2SO4 + CU = CUSO4 + H2O

2H2 + O2 = 2H2O

H2SO4 + Ba(OH)2 = Na2SO4 + 2H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

O2 + 2H2 = 2OH2

2M3 + N6 = 6MN

2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O

2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O

2H2 + O2 = 2H2O

2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

2H2 + O2 = 2H2O

2H2 + O2 = 2H2O

2FeS + 10H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2SO2 + O2 = 2SO3

4Fe2O3 + 21H2SO4 = 8Fe(SO4)3 + 21H2

2H2 + O2 = 2H2O

2Al + 6H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

C2H6O + Na = C2H4ONa + H2

2CH4 + Cl2 = 2CH3Cl

CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

H2S + 4Br2 + 4H2O = 8HBr + H2SO4

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2H2 + O2 = 2H2O

22Fe(OH)3 = Fe2O3 + 33H2O

222FeS2 + 1211/2O2 = 444SO2↑ + 11Fe2O3.

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2

C + O2 = CO2

2KClO3 = 2KCl + 3O2

alh2so4

alh2so4->al2(so4)3h2o

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

2H + O = H2O

FeCO3 + HNO3→Fe(NO3)3 + 3NO2 + CO2 + 4H2O

K2S + 8KMnO4 + 4H2SO4→S + 8MnO4 + 3K2SO4 + 4H2O

K2Cr2O7 + 15KNO2 + H2SO4→Cr2(SO4)3 + 15KNO3 + K2SO4 + 2H2O

H2000000 + O1000000 = 1000000H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3

SiO2 + Ca(OH)2 = CaSiO3 + H2O

SiO2 + Ca(OH)2 = CaSiO3 + H2O

SiO2 + Ca(OH)2 = CaSiO3 + H2O

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2FeCl3