CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC TẠI http://canbang.tk
hoặc http://canbang.hoctincungthukhoa.com


Nhập phương trình phản ứng theo định dạng như sau: BaCl2 + Fe2(SO4)3 = BaSO4 + FeCl3 vào ô ở dưới đây

- Khi nhập mũi tên → của phương trình phản ứng hóa học phải thay thế bởi dấu =
- Các hợp chất hữu cơ như CH3-COOH thì viết/chuyển về dạng CxHyOz (ví dụ C2H4O2)

● THƯ VIỆN các phương trình phản ứng đã cân bằng: Click here...


Thiết kế bởi thầy Nguyễn Tô Sơn - Website http://hoctincungthukhoa.com